News

In Memoriam: Hedy Gubbels

Mon 22 May

Vrouw tussen mannen
door Wilma Knol

English translation at the end of the page

Hedy Gubbels studeerde in 1976 af bij de afdeling Tekenen, Schilderen en Ontwerpen en werkte als docent vanaf de vroege jaren 80 bij dezelfde afdeling. Zij maakte op de academie samen met andere belangrijke vrouwelijke docenten als  Dora Dolz, Maik Mager, Tine van de Weyer, Wil Adolfs en Marie Antoinette Reuten deel uit van een overwegend mannelijk docententeam.

Uit de reacties op Facebook, direct na de bekendmaking van haar overlijden, wordt duidelijk dat zij als docent voor velen van belang is geweest en indruk heeft gemaakt. Hedy’s overlijden was voor haar oud-studenten een schok en bracht bij hen herinneringen naar boven over haar persoonlijke manier van lesgeven. In haar docentschap bracht ze de liefde voor tekenen, schilderen èn kijken over, en dit heeft ze tot haar pensionering in 2015 naar haar studenten met overtuiging gedaan. Ze gebruikte veel boeken uit de academiebibliotheek om studenten voorbeelden te laten zien en was een actief aandrager van nieuwe titels voor de bibliotheekcollectie. Met haar studenten ging zij naar de diergaarde en het arboretum Trompenburg om daar te tekenen 'naar de waarneming'. Met veel oud-studenten wisselde zij sinds enige tijd intensief beelden uit via Instagram. Hans van der Ham (alumnus 1989) had sinds een half jaar tot zijn grote vreugde weer na lang contact met haar via dit medium. Voor hem vormden Hedy en haar man Kees Spermon het hart van de academie tijdens zijn studietijd. Hij herinnert zich hoe persoonlijk en betrokken Hedy was bij haar studenten en zelfs nu komen er opmerkingen van haar naar boven die hout snijden. Kort na het – veel te vroege – overlijden van Kees heeft Hans nog eens geluncht met Hedy in haar tuin, daarna is het contact gestopt. Tot een half jaar geleden er een levendige uitwisseling van beelden ontstond via Instagram.

Hedy Gubbels’ eigen kunstvorm was de teken- en schilderkunst, maar andere kunstvormen hadden eveneens haar grote belangstelling en liefde. Film was een van die grote liefdes en zij nam studenten vaak mee naar de bioscoop.

Met Lydia Bremer, Allison Beauchamp, Willem van Veldhuizen, Ellen Wijnstok, Marilou Galdermans, Marysia Kwindacz en Gina Kranendonk (eveneens allen alumni) en mijzelf maakte ze deel uit van het informele Rotterdams Tuingenootschap, een genootschap dat begin jaren negentig 5 jaar lang met elkaar optrok om de tuinkunst te bestuderen en van elkaar te leren.

Hedy Gubbels was weduwe van de beeldend kunstenaar Kees Spermon (1941-1992) en halfzus van de kunstenaar Klaas Gubbels, beiden alumnus en lang verbonden geweest als docenten aan onze academie.

Hedy was al enige tijd ziek en stierf 10 mei 2023. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Haar zoon Lenny Spermon heeft na haar overlijden aangekondigd dat er een tentoonstelling van zijn moeders werk in voorbereiding is.

Foto (t.g.v. het afscheid van Klaas Gubbels, Hotel New York 1994, door Wilma Knol): v.l.n.r.: Staand: Jos van Merendonk, Aat Verhoog, Hedy Gubbels, Klaas Gubbels, Joop van Meel, Ronald in ’t Hout Zittend: Hans Andringa, Burgert Konijnendijk, Woody van Amen

Woman among men

Written by Wilma Knol

Hedy Gubbels graduated from the Department of Drawing, Painting and Design in 1976 and worked as a teacher in the same department from the early 1980s. She was part of a predominantly male teaching team at the academy along with other important female teachers such as Dora Dolz, Maik Mager, Tine van de Weyer, Wil Adolfs and Marie Antoinette Reuten.

From the comments on Facebook immediately following the announcement of her death, it is clear that she was significant and impressive to many as a teacher. Hedy's passing was a shock to her former students and brought back memories for them about her personal way of teaching. In her teaching she conveyed the love of drawing, painting AND looking, and she did this with conviction to her students until her retirement in 2015. She used many books from the academy library to show students examples and was an active supporter of new titles for the library collection. With her students, she went to the Zoo and to the Trompenburg arboretum to draw "by observation”. With many former students she intensively exchanged images via Instagram since some time. Hans van der Ham (alumnus 1989) had, to his great joy, been in touch with her again via this medium after a long time since six months. For him, Hedy and her husband Kees Spermon were the heart of the academy during his student days. He remembers how personal and involved Hedy was with her students, and even now comments from her come up that make sense. Shortly after Kees' - much too early - death, Hans had lunch with Hedy once more in her garden, then the contact stopped. Until six months ago there was a lively exchange of images via Instagram.

Hedy Gubbels' own art form was drawing and painting, but other art forms also held her great interest and love. Film was one of those great loves and she often took students to the cinema.

With Lydia Bremer, Allison Beauchamp, Willem van Veldhuizen, Ellen Wijnstok, Marilou Galdermans, Marysia Kwindacz and Gina Kranendonk (also all alumni) and myself, she was part of the informal Rotterdams Tuingenootschap, a society that in the early 1990s spent 5 years hanging out with each other to study the art of gardening and learn from each other.

Hedy Gubbels was the widow of the visual artist Kees Spermon (1941-1992) and half-sister of the artist Klaas Gubbels, both alumnus and long-time teachers at our academy.

Hedy Gubbels had been ill for some time and died May 10, 2023. The funeral took place in private. Her son Lenny Spermon announced after her death that an exhibition of his mother's work is in preparation.