News

In memoriam: Rob Parry (1925-2023)

Wed 15 Mar

In memoriam Rob Parry, 1925-2023

Door Wilma Knol
Vertaling door Anni Schleicher; foto Rob Parry door Annet Delfgaauw

you can find the English version below

In Amsterdam kun je voor een lekker hapje en een glas heerlijke wijn  terecht bij Bar Parry, een concept van oud-studenten Alain Parry en Anja Koops ( beiden alumni, 1986). Zij hebben hun bar ingericht met meubilair ontworpen door Rob Parry , de vader van Alain. De wand is gedecoreerd met een muurschildering uit de jaren vijftig eveneens van de hand van Rob Parry. De wandschildering werd oorspronkelijk gemaakt voor een wijnwinkel in Den Haag.

Rob Parry was docent aan onze academie van 1962 tot 1990, hij overleed 27 februari op de eerbiedwaardige leeftijd van 97. Ik heb hem maar heel kort meegemaakt in de academie, en toch maakte hij diepe indruk. Toen ik hem vorig jaar onverwachts met zijn dochter en schoonzoon tegenkwam bij De Pont en hem begroette, wist hij meteen wie ik was en waar wij elkaar van kenden, en dat na 32 jaar! Hij was een aimable gedistingeerde heer, en zo wordt hij ook door veel van zijn studenten van destijds herinnert.

In zijn docentschap betoonde hij een oprechtheid waardoor je volgens Diana Schadek (alumna 1987) ook bij je eigen oprechtheid kwam. Zij werd in haar afstudeerjaar door hem begeleid en heeft daar nog steeds niets dan lof voor. Hij stimuleerde het eigen onderzoek van zijn studenten, hij had inzicht in hun ontwikkeling en begeleidde dat.  Hij werkte hard voor zijn studenten en verwachtte ook van hen dezelfde inzet en passie. Was je lui, dan kwam er iets afwezigs in zijn ogen en was je hem kwijt, herinnert Diana zich.

Richard De Vos (alumnus 1976) heeft gelijkluidende herinneringen. Het doen van onderzoek in materialen werd door Parry gestimuleerd, hij begeleidde je in je ontwikkeling. In zijn begeleiding stelde hij vragen en luisterde hij, en drong nooit zijn mening op, maar stelde vragen hoe je tot je idee of je oplossing kwam.

Wat hem als mens kenmerkte was zijn vriendelijkheid met voldoende afstand.  Wanneer Parry belde met Novac, het bedrijf van Richard De Vos, en diens zoon aan de telefoon kreeg, was het altijd: “groet je vader van mij”.

Zijn ontwerpen wordt als humaan Modernisme getypeerd, waarin het zich onderscheid van het vooroorlogse Modernisme door een grotere mate van comfort in de ontwerpen. Hij had oog voor functionaliteit en gebruikersgemak.

Parry heeft in de oorlogsjaren 1940-1945 ingeschreven gestaan bij onze academie voor het behalen van zijn onderwijsacte, hiermee kon hij de door de Duitse bezetter ingestelde Arbeidseinsatz ontlopen. Daadwerkelijk heeft hij niet bij ons gestudeerd: in 1945 begon hij zijn studie aan de Afdeling Vier van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Op de academie analyseerde hij samen met medestudenten hoe een postbode, een rijwielbewaarder en een timmerman woonden en gebruikten de uitkomsten bij hun ontwerpen voor woningen. Hij experimenteerde met materialen en maakte vele maquettes, en zette dit na zijn afstuderen door en leerde op zijn beurt ook studenten van de Rotterdamse academie te onderzoeken en te experimenteren. De maquettes zijn te zien in de publicatie die over hem in 2015 verscheen. In een van de vele in memoriams, die na zijn overlijden zijn verschenen, is ook te lezen dat hij een levensgenieter was: hij genoot dagelijks van een cocktail, bereid met drankjes uit de huisbar. De bar maakte plaats voor een serveerboy toen hij met echtgenote naar een appartement verhuisde.

 

Bronnen / Sources

Bar parry. Website www.barparry.nl

Ibelings, H., Rijk, T. de, & Pontzen, R. (2015). Rob Parry. (C. Gautier, Ed.). Architecture Observer.

Nicolette van der Werff. (8 maart 2023 woensdag). Rob Parry was een ware trendsetter en werd hierdoor een van Nederlands bekendste designers. AD/AlgemeenDagblad.nl.

Nathalie Wouters, Jaimy Gail, Vannessa Chan. (5 november 2022 zaterdag). 'tijdloosheid, dat hebben we gemeen'; 32-NRC.

Met dank aan / With thanks to Diana Schadek, Richard De Vos, Annet Delfgaauw en Sandra Parry

English

If you are looking for a bite to eat and a glass of fine wine in Amsterdam, visit Bar Parry, a concept by 1986 WdKA alumni Alain Parry and Anja Koops. They decorated their bar with furniture designed by Rob Parry, Alain's father. Originally created for a wine shop in The Hague, the wall is decorated with a mural from the 1950s that was also done by Rob Parry.

Rob Parry was a teacher at our academy from 1962 to 1990; he died on 27 February at the venerable age of 97. I only experienced him very briefly in the academy, and yet he left a deep impression. When I unexpectedly ran into him at De Pont last year with his daughter and son-in-law, he immediately knew who I was and where we knew each other from – even after 32 years! He was an amiable distinguished gentleman, and that is also how he is remembered by many of his students of the time.

Throughout his teaching, he demonstrated a level of sincerity that, according to 1987 alumna Diana Schadek, also brought you closer to your own sincerity. She was mentored by him in her graduation year and still has nothing but praise for him. He encouraged his students' own research, brought insight into their development and guided them. He worked hard for his students and expected the same commitment and passion from them too. If you were lazy, there would be something absent in his eyes and you would lose him, Diana recalls.

1976 alumnus Richard De Vos has similar memories. Parry encouraged doing research in materials and guided students in their development. In his guidance, he listened, never forcing his opinion, but rather asked questions about how students arrived at their idea or solution. What characterised him as a person was his friendliness, but from a professional distance. When Parry called Novac, Richard De Vos's company, and got his son on the phone, he always told him, "greet your father from me".

Parry’s designs have been characterised as humane modernism, in which it is distinguished from pre-war modernism by a greater degree of comfort in the designs. He had an eye for functionality and ease of use.

Parry enrolled at our academy during the war years 1940-1945 to obtain his teaching certificate, which allowed him to avoid the Arbeidseinsatz imposed by the German occupier. He did not actually study at WdKA himself: in 1945, he began his studies at the Department Four of the Royal Academy of Arts in The Hague. At the academy, he and fellow students analysed how a postman, a bicycle keeper and a carpenter lived and used the results in their designs for houses.

He experimented with materials and made many models, and continued this after graduation and in turn taught students at the Rotterdam academy to research and experiment as well. The maquettes can be seen in the publication published about him in 2015. One of the many in memoriams published after his death also reveals that he was an epicurean: he enjoyed a cocktail every day, prepared with drinks from the house bar. The bar gave way to a serving boy when he and wife moved to a flat.