News

Alumni 1991 serie: Nina Hiddema

Thu 8 Dec

You can find the English version of this article at the end of this page.

In deze reeks interviewen we alumni die in 1991 afstudeerden aan de Willem de Kooning Academie. Hoe gaat het nu met ze? Hoe hebben zij hun tijd op de academie ervaren? Hoe kijken zij hier nu, meer dan dertig jaar later, op terug? En wat kunnen huidige studenten van hen leren? Je leest het in deze 10-delige serie.

Deze serie is een idee van Guus Vreeburg die na een lange loopbaan als docent bij de WdKA in 2019 gepensioneerd is. Interview en tekst door Julia de Roo, de inhouse-journalist van WdKA.

In dit artikel lees je een interview met Nina Hiddema. Nina werkt sinds een jaar als directeur van de Nederlandse Reisopera en heeft een zeer uitgebreid CV in de media en culturele sector. Zo bekleedde ze na haar studie film en fotografie op de academie verschillende functies: van documentaire regisseur tot uitvoerend producent en verschillende bestuurlijke functies. De rode draad door haar carrière is het bedenken van concepten en de realisatie hiervan optimaliseren. In dit interview vertelt zij over het belang van conceptueel denken, de magie van samen maken en het volgen van je eigen pad.

 

Fotografie: Annina Romita

“Ik heb lang gedacht dat mijn loopbaan wat warrig en onlogisch was, maar zie nu dat de rode draad storytelling is waarin de vraag ‘hoe vertel je een verhaal’ centraal staat."

Hoe heeft u uw studietijd op WdKA beleefd?

“Als een hele leuke en waardevolle periode waar ik helemaal in op ging. Ik genoot ontzettend van alle vrijheid en maakte zo veel mogelijk gebruik van alle mogelijkheden die er waren. Ik begon op een wat latere leeftijd aan mijn studie op de academie, ik had namelijk al Nederlands gestudeerd en een aantal jaar gewerkt. Dat maakte dat ik als student wat serieuzer was. Ik was 24 en had mijn feestperiode al gehad; het studentenleven was niet nieuw voor mij. Ik was een serieuze en toegewijde student met een grote passie voor beeld. 

Het AV gedeelte van mijn bachelor was meer gericht op de toegepaste kant van film. Zo maakten we ook veel werken in opdracht van externe partijen zoals VPRO of COA. In  de opdrachten voor fotografie ervaarde ik meer vrijheid. In vrije opdrachten was ik vooral gefocust op het effect van licht op beeld. Zo maakte ik voor mijn afstuderen een poëtische film geïnspireerd op de gedichten van Hans Andreas, die gingen over licht, en maakte ik een fotoserie over het vangen van licht in landschappen.”

Wat bent u na de academie gaan doen?

“Direct na de academie begon ik met fulltime werken in Hilversum. Daar heb ik veel verschillende functies gehad binnen de media: van regieassistent tot uitvoerend producent en eindredacteur. Daarnaast was ik ook nog wel bezig met keramiek, etsen en fotografie, maar dit vond ik uiteindelijk te moeilijk om te combineren. Ik vond de rust niet in mijn hoofd om kunst te maken. Maken is een arbeidsintensief proces waar je tijd voor moet maken. Die heb ik mezelf helaas nooit echt gegund. Ik hoop na mijn pensioen hier weer meer tijd aan te kunnen besteden.

Vanuit de diverse functies in de mediawereld ben ik uiteindelijk doorgegroeid naar de bestuurlijke kant. Zo werd ik Hoofd gearieerde programma’s bij RTV Drenthe en later directeur van Omroep Friesland en Theater Geert Teis. In mijn werk vind ik het belangrijk om mijn bestuurlijke functie te combineren met een inhoudelijke component. Zo werk ik als directeur van de Nederlandse Reisopera veel samen met de regisseurs. Ik ben dan wel geen beeldend kunstenaar, maar ik snap de taal van makers wel heel goed. Alle elementen van mijn loopbaan komen samen in wat ik nu doe. Ik focus me op de ontwikkeling en strategie van de organisatie, maar kan door mijn expertise op het gebied van redactie en ervaring met (podium)kunsten de makers ook inhoudelijk begeleiden. 

Alhoewel ik ook lang in de media heb gewerkt, trekken cultuurorganisaties me meer. Het kwetsbare ervan vind ik zo mooi. In alles wat je maakt zit een deel van jezelf als maker. Dat begrijp ik heel goed en ik vind het mooi om mensen in dat proces te begeleiden en te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. Ik haal ontzettend veel voldoening uit dat proces van samen iets moois maken. De ontlading van zo’n première vind ik prachtig, ik vind het heel prettig om in een organisatie te werken met dat soort deadlines.”

Wat van wat je toen geleerd hebt is nu nog relevant voor je huidige activiteiten? 

“Ik heb lang gedacht dat mijn loopbaan wat warrig en onlogisch was, maar zie nu dat de rode draad storytelling is waarin de vraag ‘hoe vertel je een verhaal’ centraal staat. Dat geldt zowel voor de inhoud van het werk als voor een organisatie in zijn geheel. Door mijn creatieve achtergrond ben ik, denk ik, een ander soort leider dan iemand die bestuurs- of bedrijfskunde heeft gestudeerd. Ik denk dat mijn conceptuele blik en manier van denken juist goed past bij een culturele organisatie als deze. Conceptueel denken is iets wat ik heb geleerd op de academie. Gedurende mijn gehele loopbaan heb ik daar heel veel aan gehad.”

Wat voor advies zou je geven aan studenten-van-nu?

“Haal alles eruit wat erin zit. Doe alles wat je wil doen. Maak optimaal gebruik van je academietijd en bewandel daarna elk pad wat je wilt bewandelen. Dat pad hoeft niet logisch te zijn, achteraf gaat het kloppen. Uiteindelijk ga je al die bagage gebruiken in de rest van je leven en carrière. WdKA is naast een kunstacademie ook echt een levensschool.”

English

In this series, we interview alumni who graduated from the Willem de Kooning Academy in 1991. How are they doing now? How did they experience their time at the academy? How do they look back on it now, more than thirty years later? And what can current students learn from them? You will read about it in this 10-part series.

This series is an idea by Guus Vreeburg, who will retire in 2019 after a long career as a lecturer at WdKA. Interview and text by Julia de Roo, WdKA's in-house journalist.

In this article, you will read an interview with Nina Hiddema. Nina has been working as director of the Nederlandse Reisopera for a year now and has a very extensive CV in the media and cultural sector. Thus, after studying film and photography at the academy, she held various positions: from documentary director to executive producer and various administrative positions. The thread running through her career is coming up with concepts and optimising their realisation. In this interview, she talks about the importance of conceptual thinking, the magic of making together and following your own path.

Photography: Annina Romita

 

"I have thought for a long time that my career was somewhat muddled and illogical, but I see now that the common thread is storytelling in which the central question is 'how do you tell a story'."

How did you experience your study time at WdKA?

"As a very fun and valuable period that I was totally absorbed in. I really enjoyed all the freedom and made use of all the possibilities available to me. I started studying at the academy at a slightly later age, as I had already studied Dutch and worked for several years. That made me a bit more serious as a student. I was 24 and had already had my party period; student life was not new to me. I was a serious and dedicated student with a great passion for images.

The AV part of my bachelor was more focused on the applied side of film. Thus, we also made many works commissioned by external parties such as VPRO or COA. In the photography assignments, I experienced more freedom. In free commissions, I was mainly focused on the effect of light on images. For example, for my graduation I made a poetic film inspired by Hans Andreas's poems, which were about light, and I made a photo series about capturing light in landscapes."

What did you start doing after the academy?

"Right after the academy, I started working full-time in Hilversum. There, I held many different positions within the media: from director's assistant to executive producer and editor-in-chief. I was also involved in ceramics, etching and photography, but I eventually found this too difficult to combine. I didn't find the peace in my head to make art. Making is a labour-intensive process that you have to make time for. Unfortunately, I never really gave myself that time. I hope to devote more time to this after I retire.

From various positions in the media world, I eventually moved on to the managerial side. I became Head of Associated Programmes at RTV Drenthe and later Director of Omroep Friesland and Theater Geert Teis. In my work, I find it important to combine my administrative function with a substantive component. As director of the Netherlands Reisopera, for instance, I work a lot with the directors. I may not be a visual artist, but I understand the language of makers very well. All the elements of my career come together in what I do now. I focus on organisational development and strategy, but my expertise in editing and experience with (performing) arts also allows me to guide creators in terms of content.

Although I also worked in media for a long time, cultural organisations attract me more. I like the vulnerability of it so much. In everything you make, there is a part of yourself as a maker. I understand that very well and I like guiding people in that process and making sure they can do their work well. I get a lot of satisfaction from that process of making something beautiful together. I love the release of such a premiere, I really enjoy working in an organisation with that kind of deadlines."

What of what you learnt then is still relevant to your current activities today? 

"I have thought for a long time that my career was somewhat muddled and illogical, but I see now that the common thread is storytelling in which the central question is 'how do you tell a story'. This applies both to the content of the work and to an organization as a whole. Because of my creative background, I think I am a different kind of leader than someone who has studied management or business administration. I think my conceptual outlook and way of thinking is just right for a cultural organisation like this. Conceptual thinking is something I learned at the academy. Throughout my career, it has been very useful to me."

What advice would you give to students now?

"Get everything out of it. Do everything you want to do. Make the most of your academy time and then follow any path you want to. That path doesn't have to be logical, in the end it's going to make sense. Eventually, you are going to use all that baggage in the rest of your life and career. WdKA is really a life school besides an art school."