News

Alumni 1991 serie: Marleen van Wijngaarden

Mon 6 Mar

In deze reeks interviewen we alumni die in 1991 afstudeerden van de Willem de Kooning Academie. Hoe gaat het nu met ze? Hoe hebben zij hun tijd op de academie ervaren? Hoe kijken zij hier nu, meer dan dertig jaar later, op terug? En wat kunnen huidige studenten van hen leren? Je leest het in deze 10-delige serie.

Deze serie is een idee van Guus Vreeburg die na een lange loopbaan als docent bij de WdKA in 2019 gepensioneerd is. Interview en tekst door Guus Vreeburg.

In dit artikel lees je een interview met Marleen van Wijngaarden. Marleen is oprichter en artistiek leider van Murals Inc., een Rotterdams bureau voor hedendaagse muurschilderingen. In dit interview lees je meer over haar tijd op de academie, de balans tussen ondernemer en kunstenaar zijn, en het belang van samenwerken.

 

Photography: Indra Gleizde

Vertel eens iets over jezelf: als student, en als professional nu. Wat waren je ambities?

“In 1991 studeerde ik af met grafiek bij Tekenen, Schilderen & Ontwerpen. Ik was begonnen met twee jaar Mode in Breda, maar stapte over naar Rotterdam. In opdracht werken was in die tijd niks voor mij; autonoom paste beter. Docenten als Arie van Geest, Klaas Gubbels, Joop van Meel en Cees Spermon lieten ons vrij, maar daagden uit eigen wegen te zoeken. Marie Antoinette Reuten en Jeroen Chabot introduceerden in lessen kunst- en cultuurgeschiedenis mij onbekende kunstenaars. Sol LeWitt en Lawrence Weiner spraken direct tot de verbeelding. “Etsen en lithograferen vond ik te veel gedoe; ik wilde groter! Als het vak muurschilderen had bestaan had ik dát gekozen (bestaat het al? wil het graag doceren;). Ik ging werken op platen hout, unica. Daarmee ben ik afgestudeerd. Ik was 25. Hoewel voorbereid op het zogenaamde Zwarte Gat ontkwam ik er niet aan. Ik was dan wel kunstenaar maar wat betekend dat in de praktijk? Geld verdienen met je werk, hoe doe je dat? Je moest een galerie zien te vinden; zelfpromotie via sociale media zoals nu, was toen geen optie.

 

Welke vervolgopleidingen heb je gedaan? Wat was daarvoor de aanleiding?

“Na drie jaar kwam ik bij Duende, een groot kunstinitiatief in Crooswijk. Een artistieke snelkookpan: een voorrecht daar te zijn. Dát werd mijn Master, een die 20 jaar duurde. Meer nog dan op de academie verlegde ik mijn grenzen. Ik raakte betrokken bij spannende samenwerkingsprojecten. Zo leerde ik initiëren en organiseren. Daarnaast mijn eigen werk: een vorm van papercutting. Ik verzamelde open structuren, zoals vitrages. Daarmee maakte ik organische composities op een glasplaat en projecteerde die op grote vellen papier. Die sneed ik uit en verwerkte dat op doek in combinatie met verf. Ik had mijn draai gevonden. Ik was kunstenaar en ging werken aan een carrière die tot vele, ook internationale avonturen heeft geleid.

 

Vertel eens iets over je vak/beroepspraktijk? Wat maakt het voor jou boeiend?

“In 2017 organiseerde ik, naar aanleiding van 100 jaar De Stijl, de tentoonstelling Abstract Wall Paintings. In 2018 startte ik Murals Inc. een agentschap en podium voor hedendaagse muurschilderingen. We zijn breed georiënteerd: we onderzoeken dwarsverbanden tussen schilderstijlen op muren, van Urban Art tot Public Murals, en van Text-Based Art tot (Post)- Graffiti. We laten zien – ook aan opdrachtgevers – dat muurschilderingen anders kunnen. Buiten, én binnen. Een beeldtaal die niet eenduidig is, maar een beroep doen op de verbeelding van de kijker. Voor Murals Inc. ben ik opgehouden met m’n eigen beroepspraktijk.

 

Wat van wat je ooit geleerd hebt is nog relevant voor je huidige activiteiten? Wat zou je aanbevelen aan studenten nu?

“Hoewel ik nu een cultureel ondernemer ben weet ik wat het is om kunstenaar te zijn. Commerciële belangen komen bij mij op de tweede plaats. Niet altijd even slim maar op de lange duur toon je waar je kracht ligt ook al is dat niet direct voor iedereen zichtbaar. Moed en doorzettingsvermogen zijn basiskrachten, de rest wijst zich. Op elke actie volgt een reactie en deze vermenigvuldigen zich in het kwadraat. Bewaar wel de balans tussen werk en ontspanning. ‘Wei Wu Wei’ een taoïstisch begrip zegt: Doen zonder te doen. Het geloof in deze filosofie kwam niet aangewaaid maar is gebaseerd op ervaringen die het vertrouwen hebben getraind.

English

In this series, we interview alumni who graduated from the Willem de Kooning Academy in 1991. How are they doing now? How did they experience their time at the academy? How do they look back on it now, more than thirty years later? And what can current students learn from them? You'll read about it in this 10-part series.

This series is an idea of Guus Vreeburg who is retired in 2019 after a long career as a teacher at the WdKA. Interview and text by Guus Vreeburg.

In this article you will read an interview with Marleen van Wijngaarden. Marleen is the founder and artistic director of Murals Inc., a Rotterdam-based agency for contemporary murals. In this interview you will read more about her time at the academy, the balance between being an entrepreneur and an artist, and the importance of collaboration.

Photography: Indra Gleizde

Tell us something about yourself: as a student, and as a professional now. What were your ambitions?

"In 1991 I graduated with graphics in Drawing, Painting & Design. I had started with two years of Fashion in Breda, but switched to Rotterdam. Working on commission was not for me at that time; autonomous fit better. Teachers like Arie van Geest, Klaas Gubbels, Joop van Meel and Cees Spermon left us free, but challenged us to find our own ways. Marie Antoinette Reuten and Jeroen Chabot introduced artists unknown to me in art and cultural history classes. Sol LeWitt and Lawrence Weiner immediately captured my imagination. "Etching and lithography I found too much hassle; I wanted bigger! If the subject of mural painting had existed I would have chosen that (does it already exist? would like to teach it;). I started working on sheets of wood, unica. I graduated with that. I was 25. Although prepared for the so-called Black Hole I did not escape it. I may have been an artist but what did that mean in practice? Making money with your work, how do you do that? You had to find a gallery; self-promotion through social media as now, was not an option then.

 

What further education did you do? What prompted that?

"After three years, I joined Duende, a large art initiative in Crooswijk. An artistic pressure cooker: a privilege to be there. That became my Master, one that lasted 20 years. Even more than at the academy, I pushed my boundaries. I got involved in exciting collaborative projects. That's how I learned to initiate and organize. In addition, my own work: a form of papercutting. I collected open structures, such as net curtains. With these I made organic compositions on a glass plate and projected them on large sheets of paper. I cut these out and processed them on canvas in combination with paint. I had found my niche. I was an artist and started working on a career that led to many adventures, including international ones.

 

Tell us something about your profession/profession. What makes it fascinating for you?

"In 2017, on the occasion of 100 years of De Stijl, I organized the exhibition Abstract Wall Paintings. In 2018, I started Murals Inc. an agency and stage for contemporary murals. We are broadly oriented: we explore cross connections between painting styles on walls, from Urban Art to Public Murals, and from Text-Based Art to (Post)- Graffiti. We show - also to clients - that murals can be done differently. Outside, and inside. A visual language that is not unambiguous, but appeals to the imagination of the viewer. For Murals Inc. I quit my own professional practice.

What of what you once learned is still relevant to your current activities? What would you recommend to students now?

"Although I am now a cultural entrepreneur, I know what it is to be an artist. Commercial interests come second to me. Not always smart but in the long run you show where your strength lies even if it is not immediately visible to everyone. Courage and perseverance are basic strengths, the rest is self-evident. Every action is followed by a reaction and these multiply squared. Do keep the balance between work and relaxation. 'Wei Wu Wei' a Taoist concept says: Doing without doing. Belief in this philosophy did not come by chance but is based on experiences that trained confidence.