News

Alumni 1991 serie: Margriet Snaterse

Fri 24 Feb

In deze reeks interviewen we alumni die in 1991 afstudeerden van de Willem de Kooning Academie. Hoe gaat het nu met ze? Hoe hebben zij hun tijd op de academie ervaren? Hoe kijken zij hier nu, meer dan dertig jaar later, op terug? En wat kunnen huidige studenten van hen leren? Je leest het in deze 10-delige serie.

Deze serie is een idee van Guus Vreeburg die na een lange loopbaan als docent bij de WdKA in 2019 gepensioneerd is. Interview en tekst door Julia de Roo, de inhouse-journalist van WdKA.

In dit artikel lees je een interview met Margriet Snaterse. Margriet is stadskunstenaar en maakt vooral muurschilderingen in de publieke ruimte, waarin ze de verbinding op zoekt tussen mens en omgeving. Margriet begon op haar 18e aan de opleiding schilderen aan de WdKA en volgde in de jaren daarna nog 3 studies, waaronder sociaal werk en management. In haar huidige beroepspraktijk combineert ze elementen van sociaal werk en schilderkunst. In dit interview lees je meer over haar studietijd, ervaring als sociaal werker en de kracht van muurschilderingen.

 


Den Haag. 31-08-2021. Beeldend Kunstenaar Margriet Snaterse

 

Hoe heeft u uw studietijd op WdKA beleefd?

“Fantastisch! Ik heb veel geleerd en met veel verschillende technieken geëxperimenteerd, waaronder zeefdrukken, lassen en houtbewerking. Dat vond ik erg leuk. Wat ik minder vond is het conceptuele denken wat zo centraal stond binnen de studie. Er lag veel nadruk op het maken vanuit een verhaal, het volgen van logische stappen en uitleggen waarom je iets maakt. Dat past niet helemaal bij mij, want ik ben juist een hele intuïtieve maker. Ik miste begeleiding die aansloot bij mijn manier van werken, waardoor ik me vaak zoekende voelde.

In derde jaar van mijn studie ging ik naar Berlijn voor een uitwisseling. Dit paste eigenlijk helemaal niet in het studieprogramma, maar ik wilde koste wat het kost naar Berlijn. Uiteindelijk is dat gelukt en heb ik een half jaar gestudeerd op de academie van Berlijn. Om docenten van WdKA op de hoogte te houden, stuurde ik hen brieven met tekeningen. Het was een hele leuke tijd, waarin ik veel kunstenaars heb leren kennen en vrienden heb gemaakt. Zo heb ik in het atelier van het collectief Die Frei Klasse mogen werken. Ook is in Berlijn mijn liefde en interesse voor muurschilderingen gevoed, die zie je daar overal.”

 

Wat bent u na de academie gaan doen?

“Na de academie had ik geen idee wat ik wilde doen. Ik besloot via uitzendbureaus te gaan werken, want ik wilde geen uitkering aanvragen en ik had ook geen lef om galeries te bezoeken om mijn werk te laten zien. Ik ben als sociaal werker aan de slag gegaan en heb vervolgens nog drie opleidingen gevolgd: activiteitenbegeleiding, maatschappelijk werk en management. Ik heb veel verschillende banen gehad en daardoor veel van de samenleving gezien. Ik haal veel voldoening uit het helpen van mensen en verbinding te vinden met anderen door samen dingen te maken.

Ik raakte werkloos in de crisis en besloot op mijn 45e voor mezelf te gaan werken. Op dat moment had ik pas genoeg ervaring en zelfvertrouwen om dat te doen. Ik had een enorm netwerk opgebouwd, en de start van mijn bedrijf verliep erg soepel. Ik maakte muurschilderingen, vooral in opdracht van woningcorporaties. Door mijn ervaring als sociaal werker had ik een groot netwerk en wist ik hoe ik mensen bij die projecten kon betrekken en ze warm kon maken over de toegevoegde waarde van kunst.

Ik ben van mening dat kunst niet elitair moet zijn maar dicht bij de mensen moet staan. Zo kunnen we gezamenlijk bepalen hoe we willen dat onze omgeving eruit ziet. Dat maakt het dagelijks leven zo veel leuker en kleurrijker!”

 

Wat voor kunstenaar bent u? Wat definieert u?

“Ik ben vooral altijd bij mezelf gebleven. Daarnaast kenmerkt mijn werk zich vooral doordat ze meestal op muren te zien zijn. Mensen vragen mij vaak om een schildering te maken omdat mijn werk zowel artistiek als sociaal geëngageerd is. Muurschilderingen hebben een enorme impact. Het maakt een stad aantrekkelijker, geeft het karakter, kleur en herkenbaarheid. Veel architectuur is zo fantasieloos, daar naar mijn mening niemand gelukkiger van.

Ik werk ook vaak aan projecten geïnitieerd door bewoners. Zij stappen dan naar de gemeente of direct naar mij. Soms werk ik ook aan kleinere projecten via fondsen. Het ligt eraan wat voor muur het is, van wie het gebouw is en wie het project initieert.Mijn favoriete projecten zijn die waarin ik samenwerk met buurtbewoners. Zo heb ik laatst een muurschildering gemaakt met tekeningen van kinderen uit de buurt. Dat was fantastisch.”

 

Wat van wat u toen geleerd heeft is nu nog relevant voor uw huidige activiteiten?

“Op de academie heb ik heel veel geleerd. Ik was dag en nacht met kunst bezig, waardoor kunst maken mijn tweede natuur werd. Maar die skills verwateren ook wel een beetje. Toen ik er later weer zo veel tijd aan kon besteden, ben ik opnieuw beter geworden en merk ik nu nog steeds groei in mijn schilderkunst.

Ik heb na mijn tijd op de academie vooral veel moeite gehad met het stukje ondernemen. Dat is echt een vak apart. Ik had daar wel meer over willen leren tijdens mijn opleiding.”

 

Wat voor advies zou je geven aan studenten-van-nu?

“Blijf jezelf op veel verschillende manieren ontwikkelen. Focus je niet te veel op je specialiteit, maar blijf jezelf ook uitdagen. Je hoeft niet alles heel serieus te nemen. Wees speels, daar komen de meest verassende oplossingen uit voort!”

English

In this series, we interview alumni who graduated from the Willem de Kooning Academy in 1991. How are they doing now? How did they experience their time at the academy? How do they look back on it now, more than thirty years later? And what can current students learn from them? You'll read about it in this 10-part series.

This series is an idea of Guus Vreeburg who is retired in 2019 after a long career as a teacher at the WdKA. Interview and text by Julia de Roo, WdKA's in-house journalist.

In this article you will read an interview with Margriet Snaterse. Margriet is an urban artist and primarily creates murals in public spaces, in which she seeks the connection between people and their environment. Margriet began studying painting at the WdKA when she was 18, and in the years that followed, she pursued 3 more studies, including social work and management. In her current professional practice, she combines elements of social work and painting. In this interview you can read more about her studies, experience as a social worker and the power of murals.

 


Den Haag. 31-08-2021. Beeldend Kunstenaar Margriet Snaterse

How did you experience your study time at WdKA?

"Fantastic! I learned a lot and experimented with many different techniques, including screen printing, welding and woodworking. I really enjoyed that. What I didn't like as much was the conceptual thinking that was so central to the study. There was a lot of emphasis on making from a story, following logical steps and explaining why you are making something. That doesn't quite fit me, because I am a very intuitive maker. I missed guidance that matched my way of working, so I sometimes felt lost.

In the third year of my studies I went to Berlin for an exchange. This didn't actually fit into the study program at all, but I wanted to go to Berlin at any cost. Eventually I succeeded and studied for six months at the Academy of Berlin. To keep teachers at WdKA informed, I sent them letters with drawings. It was a great time, during which I met many artists and made a lot of friends. For example, I had the opportunity to work in the studio of the collective Die Frei Klasse. Also, in Berlin my love and interest for murals was nurtured, you see them everywhere there."

What did you start doing after the academy?

"After the academy, I had no idea what I wanted to do. I decided to work through temp agencies because I didn't want to apply for benefits, nor did I have the guts to visit galleries to show my work. I started working as a social worker and then took three more courses: activity counseling, social work and management. I've had many different jobs and seen a lot of society as a result. I get great satisfaction from helping people and finding connection with others by making things together.

I became unemployed during the crisis and decided to work for myself at age 45. At that time, I only had enough experience and self-confidence to do so. I had built a huge network, and the start of my business went very smoothly. I was making murals, mostly commissioned by housing associations. Because of my experience as a social worker, I had a large network and knew how to involve people in those projects and get them excited about the added value of art.

I believe that art should not be elitist but should be close to the people. That way we can collectively decide what we want our environment to look like. That makes everyday life so much more fun and colorful!"

What kind of artist are you? What defines you?

"Above all, I have always stayed with myself. In addition, my works are mainly characterized by being mostly on walls. People often ask me to paint a mural because my work is both artistic and socially engaged. Murals have an enormous impact. It makes a city more attractive, gives it character, color and recognition. A lot of architecture is so unimaginative, in my opinion nobody is happier about that.

I also often work on projects initiated by residents. They then approach the municipality or me directly. Sometimes I also work on smaller projects through funds. It depends on what kind of wall it is, who owns the building and who initiates the project.My favorite projects are those in which I collaborate with local residents. For example, I recently created a mural with drawings by children from the neighborhood. That was fantastic."

What of what you learned then is still relevant to your current activities today?

"At the academy, I learned a lot. I was involved with art day and night, so making art became my second nature. But those skills also kind of diluted. Later, when I could devote so much time to it again, I got better again and I still notice growth in my painting now.

After my time at the academy, I especially struggled with the entrepreneurship bit. That really is a separate profession. I would have liked to learn more about that during my education."

What advice would you give to current students?

"Keep developing yourself in many different ways. Don't focus too much on your specialty, but also keep challenging yourself. You don't have to take everything very seriously. Be playful, that's where the most surprising solutions come from!"