Where I'm @
Fine Art & Design Teacher Training

Art Educator, Social Entrepreneur

Sanne Hoogeveen
Sat 9 May
Function Art Educator
Year 2018
Major Fine Art & Design Teacher Training
Practice Social Practices

Please scroll down if you prefer to read this interview in the Dutch language

What is your occupation now?

I work as an art educator at Kunstuitleen Rotterdam, where I develop and organise workshops. Through the KCR (Kunst Cultuurtraject Rotterdam) I give art lessons to primary- and special education pupils, but also to adults and the elderly. The methodologies in philosophy, Art Based Learning and association-learning play an important role in my way of teaching.

During my graduation from the Fine Art & Design Teacher programme, I developed the Brainframe project during my graduation internship. Brainframe is a positive art experience within the healthcare institution for people with dementia.

Together with Kunstuitleen Rotterdam, I propose exhibitions in the care institutions and offer a teaching method for employees through a web-app, to learn by promoting communication and quality of life together with people with dementia. In order to develop a well working service for this, I have enrolled in the master Crossover Creativity at the Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht after my studies at WdKA. After my graduation, I received a start-budget from the Gemeente Rotterdam to realise this project. Next to the above, I also have my own business in graphic design and photography.

 

Identity design for one of the new Rotterdam's festivals, Hoogkwartier Showkwartier

What is your personal mission?

My mission is to introduce people to experiencing visual art and its meaning. Visual art is normally not "just" a beautiful story or image, it serves as a medium for solving a variety of problems in our society.

What did you gain from your study at WdKA?

Exactly what I have mentioned before: the realisation that visual art can be used in many different ways. In education, but also in technology, design, communication, business and healthcare. Art (education) stimulates people, makes them think and moves them. By looking at and talking about art you can come to some kind of extreme happiness, I find it so beautiful. I see it my role as a teacher, to convey this as well as possible.

Visual art serves as a medium for solving a variety of problems in our society.

Favourite WdKA memory?

In addition to being trained as art educators, our artistic abilities were tested during this course. In the last year, we were commissioned to organise an exhibition. Together with four classmates, we were allowed to use an empty building, where we could work for weeks on our group exhibition. We closed this challenging project with an opening. That was really cool.

 

Image source: Instagram Sanne Hoogeveen

What is the future of your profession in your opinion?

Using visual art as a tool in various industries is a really big trend now. Through scientific research, we are increasingly discovering the impact art can have on our behaviour, society and work. For example, art can be used as a medicine in healthcare or as a business model in the work field.

For children nowadays, (visual) art is also given a completely different meaning by technological developments, such as social media and games. Art is no longer about making something, but also about aesthetics, psychology and communication.

You never leave your house without...?

Really a very boring answer, but it is my phone. I cannot go without music for a day. Every day I try to take a picture of an interesting scene in public space. I have a photo-archive folder on my phone where I photograph and collect crazy coincidences on the street. With a fantasy appearing in my head, I quickly type something in "My Notes" or record it via a voice-memo. My head mostly works overtime, and this offers a kind of space to park my new ideas.

The WdKA is a large playground where you get to know yourself better by trial and error.

Any words of advice for future students?

Really, do what you want and whatever makes you happy. It is really good to have a focus, a kind of ‘point on the horizon’ to aim for. As a creative mind, you will receive criticism (often unsolicited) anytime and anywhere, so if you are not 100% sure about your concept, others will not be convinced either. In the meantime, let yourself be surprised by your own abilities. The WdKA is a large playground where you get to know yourself better by trial and error.

Image: Kunstuitleen Rotterdam

Name your favourite recent project

"Art & Dementia" Brainframe has become my real work in the past year. There are currently a number of healthcare institutions in Rotterdam that purchase the Brainframe programme. It is an awesome challenge to be able to convey the value of visual art to people. For example, I occasionally speak at conferences for Alzheimer Nederland or the Gemeente Rotterdam and participate in various pitch competitions.

Image: Sophie Oelrich Fotografie

Future plans and hopes?

My dream is that in a few years' time, all kinds of different art and cultural institutions will use the Brainframe tool for people with dementia and other target groups so that everyone can experience art in an accessible way. In addition, as an art educator, I hope to come up with nice new concepts and I will continue to be a social entrepreneur. Quite possibly that I'm going to do another study on a few, for example in psychology.

Website Sanne Hoogeveen

NL

Wat is momenteel jouw beroep?

Ik ben kunsteducator bij de Kunstuitleen Rotterdam, waar ik workshops ontwikkel en organiseer. Via het KC-R (Kunst Cultuurtraject Rotterdam) geef ik kunstlessen aan het basis- en speciaalonderwijs, maar ook voor volwassenen en ouderen, waarbij methodieken uit de filosofie, maar ook Art Based Learning en associatieleer een belangrijke rol spelen in de manier waarop ik lesgeef.

Tijdens mijn afstuderen op de opleiding DBKV heb ik tijdens mijn stage het project Brainframe ontwikkeld: een positieve kunstervaring voor mensen met dementie (binnen de zorginstelling). Samen met Kunstuitleen Rotterdam stel ik tentoonstellingen samen voor in de zorginstelling en bied ik door middel van een web-app een lesmethode aan voor werknemers, om te leren door samen met mensen met dementie naar kunst te kijken de communicatie en kwaliteit van leven te bevorderen. Om hier een écht werkende dienst voor te ontwikkelen ben ik na de opleiding aan de WdKA begonnen aan de master Crossover Creativity aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Van de Gemeente Rotterdam kreeg ik na mijn afstuderen een mooi startbudget om dit project te verwezenlijken. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf in grafische vormgeving en fotografie.

Wat zie jij als jouw persoonlijke missie?

Mijn missie is om mensen in aanraking te laten komen met het ervaren van wat beeldende kunst kan betekenen. Beeldende kunst is niet ‘alleen maar’ een mooi verhaal of beeld, maar kan dienen als medium voor oplossingen van een tal van problemen in onze samenleving.

Wat zijn de belangrijkse lessen die jij op WdKA hebt geleerd?

Precies wat ik hierboven benoem. Dat beeldende kunst kan worden ingezet op allerlei verschillende manieren. In het onderwijs, maar ook in de techniek, design, communicatie, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Je kunt met kunst(educatie) mensen prikkelen, aan het denken zetten en ontroeren. Ik vind het heel mooi dat je door het kijken naar en praten over kunst bij een soort uiterste vorm van geluk kan komen. Dit probeer ik in mijn rol als docent zo goed mogelijk over te dragen.

Jouw favorite WdKA herinnering?

Naast dat je wordt opgeleid als docent beeldende kunst werd ons artistieke vermogen ook getoetst. In het laatste jaar kregen we de opdracht om een tentoonstelling te organiseren. Samen met vier andere klasgenoten mochten we gebruikmaken van een leeg pand, waar we weken konden werken aan onze groepstentoonstelling. Dit sloten we af met een opening. Dat was heel tof.

Wat is de toekomst van jouw beroep volgens jou?

Beeldende kunst inzetten als hulpmiddel in verschillende branches is echt een trend. Door wetenschappelijk onderzoek ontdekken we steeds vaker wat voor impact kunst kan hebben op ons gedrag, samenleving en werk. Zo lees je steeds vaker dat kunst kan worden ingezet als medicijn in de zorg, of als denkmodel in het bedrijfsleven.

Voor kinderen uit het basisonderwijs krijgt (beeldende) kunst ook een hele andere betekenis door de technologische ontwikkelingen, zoals social media en games. Het gaat niet meer om alleen maken, maar ook om esthetiek, psychologie en communicatie.

Je gaat de deur niet uit zonder...?

Echt een heel saai antwoord, maar mijn telefoon. Ik kan geen dag zonder muziek en probeer elke dag een foto te maken van een interessant tafereel in de openbare ruimte. Ik heb een beeldbank-mapje op mijn telefoon waar ik gekke toevalligheden op straat fotografeer en verzamel. Bij een hersenspinsel typ ik snel wat in ‘Mijn Notities’ of neem ik het op via een voice-memo. Mijn hoofd draait namelijk vaak overuren, en dit geeft een soort ruimte nieuwe ideeën even te parkeren.

Jouw advies aan WdKA aspiranten?

Doe vooral echt wat je zelf wilt en wat jou gelukkig maakt. Het is echt goed om een focus te hebben, een soort stip op de horizon. Als creatieve geest zal je altijd en overal (ongevraagd) kritiek krijgen, dus als jij zelf niet 100% achter je concept staat, gaan anderen dit ook niet doen. En laat je in de tussentijd vooral verassen door je eigen kunnen. De WDKA is een grote speeltuin waar je door vallen en opstaan jezelf beter leert kennen.

Jouw het meest favoriete project tot nu toe?

Het thema ‘kunst & dementie’ Brainframe is van mijn echt mijn werk geworden het afgelopen jaar. Op dit moment zijn er een aantal zorginstellingen in Rotterdam die het Brainframe-pakket afnemen. Het is een leuke uitdaging om de waarde van beeldende kunst te kunnen overbrengen op mensen. Zo spreek ik af en toe op congressen voor Alzheimer Nederland of de Gemeente Rotterdam en doe ik mee aan verschillende pitch-wedstrijden.

Jouw toekomstplannen?

Mijn droom is dat over een aantal jaar allerlei verschillende kunst- en cultuurinstellingen de tool Brainframe gebruiken voor mensen met dementie en andere doelgroepen, zodat iedereen op een laagdrempelige manier kunst kan ervaren. Daarnaast hoop ik lang als kunsteducator mooie nieuwe concepten te bedenken en blijf ik sociaal ondernemen. Heel misschien dat ik over een paar nog een studie ga doen, bijvoorbeeld in de psychologie.

Website Sanne Hoogeveen