Het opdoen van werkervaring in het beroepenveld is onlosmakelijk verbonden met het beoogde beroepsprofiel en de competenties van de opleiding. Als integraal onderdeel van het curriculum neemt de stage een belangrijke plaats in bij het vaststellen of de student voldoende competent is om de studie met een diploma af te sluiten. De stage is een volledig praktijkgericht leergebied voor de ontwikkeling van de competenties en onderdeel van het practicum (praktijkgerichte onderzoekslijn) van de opleiding DBKV.

n.v.t voor dit programma

Tijdens het afstuderen laat je zien dat je in staat bent om een relevant eigen onderzoek uit te voeren. Op basis van dit onderzoek ben je in staat om producten te ontwerpen en maken, die aansluiten op de actuele beroepspraktijk. Je combineert hiervoor zowel kennis uit de major (vakstudie) als de Practice. Als student van de WdKA word je opgeleid tot een ‘creating pioneer’. Dit aspect in zichtbaar in je kritische-, experimentele-, en innovatie- gerichte houding.
Tijdens je afstuderen onderzoek je een onderwerp dat past binnen een van de drie practices. De opbrengsten uit het onderzoek naar je onderwerp en de keuze hieruit voor je eindproject beschrijf je in je projectplan. Hierin laat je zien hoe de practice, het onderzoek en je major zich tot elkaar verhouden. Tijdens het afstuderen verbind je je ook met een externe partner die jou in het proces van onderzoek naar eindproducten en voorbereiding op de praktijk begeleidt.

Choose another program

Fine Art & Design Teacher Training Part-Time

Profession and Concept

In het eerste jaar bestaat het studieprogramma van de deeltijd uit twee projecten die de basis  leggen voor de vereiste vaardigheden, kennis en houdingen. De focus van deze projecten ligt op de beeldende artistieke ontwikkeling van de studenten. Kunsttheorie is geïntegreerd in het programma en sluit aan bij het thema. De thema’s zijn: public-private, hacking, cultural diversity en branding. Thema’s waarmee ook gewerkt wordt in het academie-brede onderwijs bij de voltijd. De thema’s sluiten aan bij de actualiteit. Alle projecten kennen een “kunsteducatieve” vertaling. Het onderwijs vindt plaatst in de “Stations”. Per project maakt de student kennis met twee verschillende Stations. Eerste en tweedejaars deeltijd studenten werken samen en worden door verschillende docenten begeleid. De lesmomenten zijn op dinsdagavond en vrijdag de gehele dag. Gedurende de studie wordt de student begeleid door een studieloopbaan coach.

Profession and Concept

In het tweede studiejaar zijn de wederom twee projecten een logisch vervolg op die uit het eerste jaar. De focus van deze projecten ligt op de beeldende artistieke ontwikkeling van de studenten. Kunsttheorie is geïntegreerd in het programma en sluit aan bij het thema. De thema’s zijn: public-private, hacking, cultural diversity en branding. De thema’s waarmee ook gewerkt wordt in het academie-brede onderwijs bij de voltijd. De thema’s sluiten aan bij de actualiteit. Alle projecten kennen een kunsteducatieve inslag of vertaling. Het onderwijs vindt plaatst in de stations. Per project maakt de student kennis met twee verschillende Stations. Eerste en tweedejaars deeltijd studenten werken samen en worden door verschillende docenten begeleid. De lesmomenten zijn op dinsdagavond en vrijdag de gehele dag. Gedurende de studie wordt de student begeleid door een studieloopbaan coach.

Profession and Concept

Dit studiejaar bestaat uit 4 projecten die als uitgangspunt het beroepenveld/werkveld hebben waar de student als kunsteducator na de opleiding werkzaam kan zijn: het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs onderbouw en bovenbouw en buitenschoolse educatie. (Start voor studenten met een afgeronde academie/ Kunstvakopleiding). Het onderwijs in deze projecten vindt op vrijdag plaats. Daarnaast heeft de student op dinsdagavond les in het project “Practicum” waar vragen uit de beroepspraktijk, stage en intervisie centraal staan. Ook zijn er op dinsdagavond hoorcolleges over actualiteiten. Naast de dinsdagavond en vrijdag moet de student een extra dag vrijhouden om stage te lopen. Gedurende de studie wordt de student begeleid door een studieloopbaan coach. De studenten die al een kunstacademie succesvol hebben afgerond starten in jaar 3 van de deeltijdopleiding.

Profession and Concept

De projecten in jaar 4 richten zich meer algemeen op de relatie tussen kunst en vormgeving, onderwijs en samenleving. Hiermee wordt de studenten de mogelijkheid geboden een meer specifiek deelgebied van het werkveld te onderzoeken en zich daarbinnen te positioneren. Dat vertaalt zich in twee projecten op de vrijdag in de eerste helft van het jaar. Dit zijn: het “Stationproject” waarin de student vanuit maken een lessenserie ontwikkelt en het project “Actualiteiten in Kunst en Educatie”. In dit project bereidt de student zich voor op het afstuderen in het tweede half jaar. Naast dit programma loopt op de dinsdagavond het Practicum door. Tijdens het afstuderen de tweede helft van het jaar ontwikkelt de student een kunsteducatief product voor een zelfgekozen doelgroep. De student blijft 1 dag per week stage lopen gedurende het hele jaar. Gedurende de studie wordt de student begeleid door een studieloopbaan coach.

+ Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Major +
Major +
Major +
Minor +
Practices +
Practices +
Internship +
Graduation +